اخبار عمومي
1399/09/25
  • انتصاب مدير روابط عمومي

    انتصاب مدير روابط عمومي شرکت نمايشگاههاي بين المللي استان همدان
  • با حکم دکتر گلي پور مدير عامل شرکت نمايشگاههاي بين المللي استان همدان،علي رضا روانبخش به عنوان مدير روابط عمومي شرکت نمايشگاههاي بين المللي استان همدان منصوب شد