(GMT) / (Teh) 
  »  قله هاي كوهستان الوند

قله هاي كوهستان الوند

 

رشته كوه الوند،يكي از ويژگيهاي طبيعي وجذاب استان همدان مي باشد،كه در جنوب شهر همدان وشمال شهر تويسركان قرارگرفته است.الوند،بلندترين قله آن ،با ارتفاع 3574 متر از سطح دريا،حدطبيعي بين اين دوشهر مي باشد.جهت اين كوهستان از شمال غربي به جنوب شرقي كشيده شده واستان همدان را به دو نيمه شمالي وجنوبي تقسيم مي كند.اين كوهستان ،با دره هاي وعميق وسرسبز، چشمه سارها ،چمن زارها ،قله ها وپوشش گياهي و... ميعاد گاه هزاران انسان شيفته طبيعت مي باشد.

معروف ترين قله ها ،از شمال غربي به جنوب شرقي عبارتند از:

آلما قلاغ 2997متر،كركس2959متر،قزل ارسلان3250متر،دائم برف 3450متر،كلاغ لان3480متر،الوند3584متر ،تاريك دره 3314متر،كمرلرزان 3338متر ،چهار قله (3166،3172،3184و3170متر )،يخچال صاحب (گاوبره)3486متر،شاه نشين 3496متر،سرخ بلاغ3124متروكلاه قاضي 3125متربه شرح زير:

قله آلما قلاغ-اين قله در شمال غربي رشته كوه الوند قرارداردودر مجاورت روستاهاي اختاچي،همه كسي وملهمدره واقع است. فاصله آن تا شهر همدان 46كيلومتر است .اين كوه به خاطر دارابودن معادن سنگ آهن با درجه خلوص بالا،اهميت زيادي دارد.بهترين مسير صعود به اين قله ،از طريق روستاي باباعلي است واز طريق روستاهاي تاج آباد واختاچي نيز امكان پذير است .آلما قلاغ در فصل بهار بسيار زيباست وبه علت بعد مسافت از همدان كمتر مورد توجه است،اما به علت صخره اي ،بودن مي تواند مورد استفاده سنگ نوردان قرارگيرد.از گياهان معروف آن ،لاله ساقه كوتاه يا گل حسيني است .

قله كركس (كركسين)- آخرين قله كوهستان الوند،در جهت شمال غربي تا گردنه اسد آباد است .صعود به اين قله ،به علت صخره اي بودن از سمت شمال ،وديواره اي بودن از سمت غرب ،با امكانات فني ممكن است وپناهگاه حيواناتي از قبيل قوچ وميش است .نزديك ترين وساده ترين راه صعود آن از طريق روستاي وهنان مي باشد ،كه حدود 5/2ساعت به طول ميانجامد

چشمه پرآب وخنكي نيز به نام " چهل چشمه"  دراين مسير قراردارد.در نزديكي قله كركس،قله ديگري به نام قراول خانه قرارگرفته است .

قله قزل ارسلان- از فراز اين قله ،چشم انداز وسيعي از مسير جاده همدان به اسد آباد ديده مي شود.بهترين مسير صعود به آن ،روستاي وهنان مي باشد ،كه پس از سه ساعت كوه پيمايي به قله قزل ارسلان مي رسد.كوهنوردان از مسير تويسركان ونيز روستاي شهرستانه كه در جنوب قراردارد،نيز مي توانند به اين قله صعودنمايند.راه ديگر از طريق روستاي برفين است،كه از پايين دست قله قزل ارسلان مي گذرد .در زمستانهادر ،اين منطقه احتمال ريزش بهمن نيز وجوددارد.اين قله ،يكي از زيباترين قله هاي رشته كوه الوند وحتي ايران نيز مي باشد.

قله دائم برف- اين قله در غرب قله الوندقرار داردوبا شهر همدان،حدود 20كيلومتر فاصله دارد واغلب ايام سال پوشيده از برف مي باشد وبه همين دليل دائم برف ناميده شده است .اين قله از دامنه هاي شمالي وجنوبي داراي شيب تندي است .راه صعود به اين قله ،يكي از طريق روستاي برفين وامامزاده كوه مي باشد كه راحتتر است وراه ديگر آن ،از مسير كلاغ لان است كه كمي دشوار تر است ومخصوص كوه نوردان حرفه ا ي است .براي رسيدن به اين قله در حدود 2ساعت كوه پيمايي لازم است .

قله كلاغ لان (لانه كلاغ)- قله ا ي است كله قندي برفراز كوهي صخره اي ومشرف به دوزخ دره ، يك راه صعود به اين قله از گنجنامه وكيوارستان است ،كه از دو مسير قابل دسترسي است :

از مسير اول ابتدا به ميدان ميشان وبعد به تخته نادر وسپس به يك دوراهي ميرسيم ،كه يكي ازآنها به قله الوند وديگري به كلاغ لان ختم مي شود.مسير دوم از دره كيوارستان به سمت چپ مي باشدكه از جنوب قله الوند به كلاغ لان مي رسد وتقريبا طول هر دو مسير فوق يكسان است .راه ديگر صعود به كلاغ لان،روستاي برفين (در مريانج)مي باشد كه با سه ساعت كوه پيمايي به قله ميرسد.

قله الوند- الوند بلندترين قله اين كوهستان مي باشد كه در راس ،كمي هموار ومسطح است.در فاصله صخره بزرگ قله الوند وديوار جنوبي آن ،كه رو به تويسركان است ،شكافي كوچك وگود ،سنگچين شده است .كوهنوردان عقيده دارند كه اين شكاف آرامگاه سام پسر نوح(ع)است .يك راه رسيدن به قله الوند از مسير دره گنجنامه ،كيوارستان،ميدان ميشان وتخته نادر است ،كه در ميدان ميشان دو پناهگاه براي استراحت كوهنوردان موچود مي باشد وراه ديگر آن از ضلع جنوبي قله از شهر سركان مي باشد .

قله تاريك دره جاده قديمي همدان به تويسركان(معروف به جاده شاهي)،از طريق گنجنامه به پيست اسكي تاريك دره ،قلعه تاريك دره ،چهار قله وگردنه تويسركان ختم ميشود . يال شمالي گردنه به كلاغ لان ويال جنوبي اّن به قله تاريك دره وچشمه فرشه مي رسد. بهترين راه صعود به اين قله گردنه تويسركان ميباشد. كه دسترسي به اّن با دو ساعت كوهنوردي            امكان پذير است .

علت نامگذاري تاريك دره طلوع دير هنگام وغروب زود هنگام خورشيد در اين دره بوده است ،كه بدليل جهت شمالي به جنوبي دره مي باشد .وهمين امر باعث شده تا برفهاي موجود در اين دره در سايه بيشتري قرارداشته باشند .

قله كمر لرزان ادامه يال تاريك دره به سمت مشرق ،ابتدا به قله كمر لرزان وسپس به چهارقله مي رسد واز سوي ديگر به دره مراد بيگ مشرف است .بنابراين ،يكي از راههاي صعود به اين قله دره مراد بيگ مي باشد اين دره شيبي 40درجه دارد ودر همين دره چشمه اي از دل كوه مي جوشد ،كه قسمتي از آب آشاميدني اهالي روستاي دره مراد بيگ را تامين مي كند.شمال كمر لرزان ،تاريك دره وجنوب آن ،چشمه فرشه است بطوريكه چشمه فرشه از اين قله قابل رويت است .روستاي ديويجين ودره گرگ نيز درادامه به چهار قله وكمر لرزان مي رسند .

چهار قله چهار قله نزديك به هم وتقريبا هم ارتفاع ،درجنوب شرقي قله الوند وبرفراز دره ديوين قراردارند.در جنوب اين كوهها ،قله كمر لرزان واقع است ،كه مشرف به پيست اسكي تاريك دره مي باشدودر دامنه شمالي آن،چشمه ملك وچشمه قاضي در جريان هستند.كوتاه ترين راه دسترسي به چهار قله از طريق دره گوساله است واز دره ديوين ودره مرادبيك هم ميتوان به اين قله ها صعود كرد.

قله يخچال صاحب (گاوبره)- اين قله به يخچال صاحب الزمان(ع)نيز شهرت دارد.تابش نور خورشيد در آن مايل است وبه همين دليل گرماي كمتري به آن مي رسد وبرفهايش ديرتر ذوب مي شود،اطلاق نام يخچال نيز به همين علت است.اولين برف پائيزي ويا زمستاني اين كوه را سفيد پوش مي كندوحتي در تابستان نيز داراي هواي بسيار سردي است .بيشترين آب ورودي به سد اكباتان همدان از طريق همين قله تامين مي شود.راه صعود ،از طريق دره مرادبيك به چشمه سنگ سفيد ودر ادامه به هزار پيچ وسپس به يخچال مي رسد .فاصله اين قله از شهر همدان 17 كيلومتر است،واز خط الراس تاريك دره نيز قابل دسترسي است .

قله شاه نشين در جنوب غربي قله كلاه قاضي ،قله شاه نشين بزرگ قرارگرفته است .مسير صعود به آن از روستاي ابرو ميباشد .اين قله پس از الوند مرتفعترين قلل كوهستان الوند مي باشد ورودهاي منشعب از آن در دامنه شمالي ،در نهايت به سد اكباتان جاري مي شوند.اخيرا به همت كوهنوردان تويسركاني جانپناه كوچكي در چمن شاه نشين احداث شده است .راه دسترسي به قله شاه نشين از كلاه قاضي به سمت يخچال ،با حدود نيم ساعت كوهپيمايي ميسر مي باشد.

قله كلاه قاضي در ادامه رشته كوه الوند به سمت جنوب شرقي وبعد از قله يخچال صاحب ،قله كلاه قاضي قراردارد،كه در فاصله 15كيلومتر ي جنوب شهر همدان واقع است .راه صعود به آن از طريق شاه نشين روستاي ابرو ،راه خاكي روستاي سيمين ورده عرب خان مي باشد وبراي رسيدن به آن به صورت پياده حدود 3ساعت زمان لازم است .

 

    
BAMDAD RITON CMS
http://1abzar.ir/abzar/tools/fix-pic/?pz=4&ax=