(GMT) / (Teh) 
  »  دشتهاي رشته كوه الوند

دشتهاي رشته كوه الوند

 

در كوهستان الوند،علاوه بر قلل مرتفع وشيب دار،دشتك هاي كوچكي وجوددارند،كه سطح آنها از چمن زار پوشيده شده وچشمه هاي زيادي در آنها جاري است وبا توجه به اينكه از سطوح نسبتا مسطحي برخوردارند،به صورت محل استراحت واطراق كوهنوردان        درآمده اند .مهمترين اين دشتك ها عبارتند از :ميدان ميشان،تخت نادر،چمن شاه نظر و تخت رستم.

ميدان ميشان ميدان ميشان در مسير اصلي صعود به قله الوند است ووسعت آن حدود 1هكتار است ،كه كمتر از تخت نادر    مي باشد.وارتفاع آن از سطح دريا 2600متر است .در اين مكان دو باب پناهگاه كوهنوردي است ،كه يكي از آنها مجهز به خوابگاه ميباشد، مسجد وحمام نيز براي استفاده عشاير احداث شده است.عشايري كه ييلاق خود را دردامنه شمالي الوند مي گذارنند، در ميان ميشان كه داراي آبهاي روان ،جمن زار ومناظر زيباي طبيعي است،چادر مي زنند.ميدان ميشان در صبح روزهاي جمعه ،بيشترين ورزشكاران وعلاقمندان به طبيعت وكوهنوردي را در خود جاي مي دهد.

تخت نادر- در ادامه مسير صعود به قله الوند تخت نادر قرارگرفته ،كه شامل محوطه اي است به مساحت تقريبي 5/1 هكتار،با شيب كم وپوشش گياهي چمن زار كوهستاني .ارتفاع آن از سطح دريا 2900متر است .مراد از نام گذاري تخت نادر،كمياب زمين مسطح در دل كوهستان است.

 دره هاي شمالي وجنوبي الوند:

دره دامنه هاي شمالي الوند دره هاي پر آبي مانند:دره برفين ،دره گنجنامه ،دره عباس آباد،دوزخ دره ،دره گوساله ،دره كيوارستان، دره سيمين ،دره مرادبيك ،دره ديوين ،دره قز،دره حيدره وغيره وجود دارد ودره هاي مصفايي نيز در دامنه جنوبي الوند واقع است

از جمله :دره سركان،دره آرتيمان ،دره فاران،دره گزندر،دره شهرستانه وغيره.

-دره حيدره :

درحاشيه غربي شهر همدان ،بين دره عباس آباد ودره وسيع وكم عمقي به نام دره فخر آباد قراردارد ور ضلع شمالي ميدان ميشان

برفراز دره حيدره واقع شده است ،كه از درههاي خوش آب وهوا وباصفاي استان همدان مي باشد.مسير دسترسي به دره حيدره ،از طريق ميدان مدرس به سمت دانشكده كشاورزي مي باشد ،كه در ادامه به دره حيدره مي رسد وجاده آن آسفالته مي باشد .اين مكان به دليل نزديكي به همدان به نام " حيدره پشت شهر" شهرت يافته است .در ابتداي اين دره برروي شيب دامنه غربي آن،روستايي به همين نام قرار گرفته است ،كه از روبرو منظره پلكاني تماشايي وزيبايي دارد.

امتداد دره شرقي وغربي است ودر انتها ،قله حيدره وسپس قله الوند قراردارند .دره حيدره از باغات ميوه وزمين هاي زراعتي پوشيده شده است .در كف دره رودخانه اي درجريان است ،كه مانند ساير رودهاي دامنه شمالي الوند به قره چاي متصل مي شود.

سرچشمه رودخانه حيدره چشمه سارهاي يال ها ودامنه هاي اطراف دره مي باشد.انتهاي دره كه به دامنه ها وشيب هاي تند كوهستان الوند محدود مي شود،بسيار با صفا است وچشم انداز زيبايي دارد وبه " ايسيلان حيدره" مشهور است . محصول باغات ومزارع اين دره ،انواع ميوه وفراورده هاي كشاورزي است .روستائيان حيدره به شغل دامداري وزنبورداري نيز اشتغال دارند وعسل حيدره در همدان از شهرت خاصي برخوردار است . دامنه مقابل روستا از گونه هاي گياهي خاصي پوشيده شده وبه همين دليل منطقه حفاظت شده مي باشد .همچنين در اين منطقه ،عمليات ابخيزداري به دو شكل مكانيكي وبيولوژيكي انجام شده است .

-         دره ديوين (ديويجين):

اين دره در حاشيه جنوبي شهر همدان وغر بدره مراد بيك وبه موازات آن قراردارد وامتدادآن از شمال غربي به جنوب شرقي است .انتهاي دره ديوين به دامنه كوههاي معروف به چهار قله مي رسد.دو چشمه از چشمه هاي معروف رشته كوه الوند به نامهاي چشمه قاضي وچشمه ملك ،در چمن زار هاي مشرف به اين دره جاري هستند .در دامنه اين دره ،دهكده قديمي نيز به همين نام (روستاي ديوين)قراردارد .كار اصلي روستائيان اين دره باغداري است وپرورش درختان ميوه مانند زرد آلو ،گيلاس ،آلبالو،گردو ،بادام وغيره در آن رايج است .شغل ديگر آنها گاودار ي است ويعضي هم به استخراج سنگ لاشه وسياه رنگي به نام سنگ فولاي از معادن  دامنه غربي دره اشتغال دارند كه به علت استحكام وزيبايي آن جزء بهترين سنگهاي ساختماني است .

 

 -         دره شهرستانه:

اين دره از زمينهاي آبرفتي روستاي اشتران آغاز ودر امتداد جاده قديمي همدان به تويسركان (از طريق گنجنامه )،به روستاهاي سي سانه، قلعه آستيجان وقلعه تيميجان ودر انتها در بلند ترين قسمت به روستاي شهرستانه ختم مي شود.امتداد اين دره در جهت شمال شرقي به جنوب غربي است .برفراز دره شهرستانه ،دو قله معروف كوهستان الوند ،يعني كلاغ لان .دائم برف قرارگرفته اند وشيارهاي متعددي از دامنه هاي دره به عمق آن كشيده شده اند ،كه هريك دره اي با صفا وپرآب وعلف مي باشدكه دره هاي فرعي پشت تخت،سلطانيه وموسي از آن جمله اند ودر جبهه غربي دره شهرستانه نيز شيار ها وچشمه هاي دره طالب وسر آب دره طالب ،دره كم آزار،دره مدي،دره علي وره الف آبي را مي توان نام برد.رودخانه خرم رودنيز،در اين دره با صفا جريان دارد.ارتفاعات بالادست مشرف به انتهاي دره ،از زيستگاههاي عمده كبك محسوب مي گردد.هم چنين غار شهرستانه نيز درانتهاي اين دره واقع شده است .اهالي روستاهاي دره شهرستانه عمدتا به زراعت وباغداري مي پردازند وخشكبار از جمله فرآورده هاي باغات اين دره مي باشد .

- دره سركان:

در دامنه جنوبي كوهستان الوند ودر دامنه شيب هاي تندي كه در انتها به قله يخچال (گاوبره)ختم مي شود،دره سركان قرارگرفته است .امتداد اين دره ،شمالي جنوبي مي باشد وبه علت اين موقعيت در تمام طول روز از تابش نورخورشيد برخوردار است .در گستره دره ،ابتدا روستاي آرتيمان وبعد از آن شهر سركان واقع شده است .دره سركان يكي از خوش آب وهوا ترين دره هاي الوندمي باشد .

رودخانه پر آب سركان نيز در طول اين دره جاري است وسبب به وجود آمدن باغات وانواع درختان ميوه در آن شده است ،كه عبارتند از:گردو،گيلاس،آلبالو،آلو،زردآلو،توت،بادام وسيب سرخ كه در سرتاسر دره ديده مي شوند.وسعت اين دره در حدود 1000هكتار است. رود سركان از قله شاه نشين بزرگ (از قلل الوند)سرچشمه مي گيرد وپس از دريافت چشمه سارهاي اطراف دره به سمت جنوب جريان مي يابد واز داخل شهرسركان ومجاورت پير كمر بسته عبور نموده ،از طريق كرزان رود به قلقل رود متصل مي شود.

-         دره فاران:

اين دره با وسعتي حدود 400هكتار ،در شمال شرقي تويسركان واقع شده واز درختان انگور ،گردو ،بادام وسيب پوشيده شده است .

-         دره آرتيمان:

اين دره با وسعتي حدود 600هكتار در حومه تويسركان ونزديك قريه آرتيمان قراردارد واز درختان :گردو،بادام وسيب پوشيده شده واز آب وهواي بسيار لطيف ومطبوعي برخوردار است .

-         دره گزندر وسرابي:

اين دره با صفا در شرق شهر تويسركان ودر ابتداي ورودي اين شهر از سمت جوكار قرارگرفته است ودرادامه شيب هاي تند قلل كلاه قاضي وشاه نشين بزرگ به سمت جنوب مي باشد .اين دره با حدود 500هكتار مساحت ،به دليل فراواني آب ووجود خاك مناسب ونسبتا عميق در دو دامنه خود ،استعداد بالائي در زراعت وباغداري دارد وبه همين جهت تراس هاي دو سوي رودخانه عمدتا به باغات گردو اختصاص دارد ودرختان ديگر ي مانند :سيب،زردآلو،گيلاس وآلبالو نيز در آن وجوددارد.رود سرابي كه در اين دره جاري است از كوه كلاه قاضي سرچشمه مي گيرد وپس از پيمودن مسيري پر پيچ وخم وارد دره گزندر مي شود.در اين مسير چشمه هائي نيز به آن متصل مي گردد.آب اين رود در ادامه ،از مجاورت كوه قلندر سياه ،روستاي شاه زيد وقلعه قاضي مي گذرد وبه قلقل رود مي ريزد.

در ارتفاعات مشرف به دره ،بقاياي سنگرهاي سپاهيان نار شاه به شكل سنگ چيني ديده مي شود،كه اهالي به آن " طر نادري"      مي گويند.اين سنگرها در جنگ با عثمانيها مورد استفاده توپخانه پياده نظام سپاه نادري بوده است .اين دره داراي مناظري زيبا وچشم نواز وآب وهوائي دلپذير است واز گذشته هاي دور از تفريحگاههاي مورد توجه اهالي بوده است .

-          دارستان :

دارستان نام دره اي است در شمال تويسركان كه به فاصله 4كيلومتري از انتهاي خيابان شهداي تويسركان واقع شده است .نام اين دره احتمالا ممكن است به علت رويش درختاني موسوم به " دار "بوده باشد.گرچه دارستان محل رويش درختچه خودرو وديمي سماق ميباشد ،و از گذشته نيز به دار بودن آن شهرت داشته است .

 

 

د-كوههاي صخره اي:

يكي ديگراز ويژگيهاي كوهستان الوند،كوههاي صخره اي وسنگهايي است كه مستعد ورزش سنگ نوردي براي علاقمندان به اين رشته مي باشد .از جمله :سنگ كشتي،سنگ ضربدر،ارسباران ،شيب منفي قله كلاغ لان،كلاهك قله ،سنگ پاندوله ،كلاهك كلاغ لان، دروازه تخت نادر ،واضلاع شرقي وغربي قله وغيره .

    
BAMDAD RITON CMS
http://1abzar.ir/abzar/tools/fix-pic/?pz=4&ax=